RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla rolników, przedsiębiorców, osób wobec których prowadzone są czynności kontrolne

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy  Inspektorat Weterynarii   w Brzesku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko.

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Marta Musiał:

– przez email: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl,

– telefonicznie (14) 66 34 750,

– listownie na adres: Piastowska 2B, 32-800 Brzesko

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii  w Brzesku w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

– teleinformatyczne

– prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

– kurierskie, pocztowe

– związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).